MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

01/11/2018 - ביטול עמדת טלר בסניף תעשיה אווירית – 374

ביטול עמדת טלר בסניף תעשיה אווירית – 374

לפרטים נוספים

25/09/2018 - הודעה ללקוחות אוצר החייל

הודעה ללקוחות החייל

לפרטים נוספים

05/09/2018 - הרפורמה בקרנות הסל – הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

בהתאם לרפורמה בקרנות הסל – להלן הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

לפרטים נוספים

28/05/2018 - סגירה זמנית של שלוחת עובדה

מתחם "שלוחת עובדה" של בנק אוצר החייל, עובד שיפוצים ולכן אנו נאלצים לסגור את השלוחה עד לסיום העבודות במקום. לאור זאת, החל מיום ראשון, 04.06.18 ועד לסיום העבודות, שלוחת עובדה תהיה סגורה.

לפרטים נוספים

08/04/2018 - דו"ח שנתי - ת"ז בנקאית (לקוחות פרטיים ועסקים קטנים)

לתשומת לבך! בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

לפרטים נוספים