MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

בחירת הסדר פנסיוני נכון

Web Content Viewer
 • שומרים על רמת החיים כל החיים

  כל שלב בחיים והצורך הפנסיוני שלו
  החיים הם מסלול ארוך בו אנו עוברים משלב לשלב. כל שלב והחלומות שלו, המטרות שלו, הצרכים הכלכליים... וגם הצרכים הפנסיונים שלו. הצרכים הפנסיונים שלך כרווק צעיר, אינם זהים לצרכים הפנסיונים שלך כאיש משפחה, ולכן חשוב להתאים את הפנסיה לשלב החיים בו תמצא. ממשיכים ללוות אותך בכל שלב בחיים כבנק המכיר אותך ומלווה אותך לאורך החיים, נמשיך ללוות גם את ההסדר הפנסיוני שלך, תוך מעקב והתאמה לשינויים שיחולו במשק, בשוק הפיננסי ובשינויים שיחולו בצרכים האישיים שלך. 

   

  זה הזמן לחשוב על העתיד ולקבוע פגישה

  הנך מוזמן לקבוע פגישת ייעוץ אישית ללא עלות מצידך, עם יועץ פנסיוני אישי של אוצר החייל, על מנת שיחד נוכל לתכנן את העתיד הפנסיוני האישי שלך ושל משפחתך, אשר יבטיחו לך רמת חיים לכל החיים.
  הייעוץ הפנסיוני מיועד גם ללקוחות הבנק וגם ללקוחות בנקים אחרים!

  טופס גילוי נאות ייעוץ פנסיוני אוצר החייל

   

  בחירת הסדר פנסיוני נכון

  סכום הכסף שיעמוד לרשותך בתקופת הפנסיה הוא תוצאה ישירה של ההחלטות שקיבלת בקשר להסדר הפנסיוני שלך.בחירת ההסדר הפנסיוני הנכון, דורשת כובד ראש, זמן, ומקצועיות. 

  היועץ הפנסיוני מפעיל שיקולים רבים בבניית ההסדר הפנסיוני במטרה להתאימו לך.

  השיקולים העיקריים של היועץ הפנסיוני בהמלצתו על בניית תיק:

   

  • כמה כסף ניתן להפריש ? הסכום נקבע על פי השכר שהמעביד קובע לצרכי הפרשה פנסיונית ו/או על פי רכיבים המוכרים לצורכי הפרשות בהסכמים קיבוציים.
  • גיל המבוטח - בדיקת המרכיבים והצרכים בראיה לשנים הבאות משתנה, בהתאם לגיל המבוטח.
  • מצב משפחתי - גמישות ומסלולי חיסכון בהתאם למצב המשפחתי שלך - רווק, נשוי, ילדים.
  • מצב בריאותי – עם הצטרפותך לקרנות הפנסיה תתבקש למלא הצהרת בריאות שעל פיה תחליט הקרן האם לקבל אותך כעמית או לחילופין אם לקבוע לך חריגות בכיסוי הביטוחי.
  • עיסוק – היועץ יבחן לעומק האם הכיסוי של קרן הפנסיה מתאים לתחום עיסוקך.

   

   

   

   

   

   

   

  • הצרכים שלך - בדיקת הצרכים מתחלקת לשני חלקים: 

  א. צרכים בהווה מבחינת הכיסוי לנכות ולמוות.
  ב. הכספים שברצונך לחסוך ולקבל בעתיד על מנת לשמור על רמת החיים שלך.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  צרכיך, כאמור, הינם גם נגזרת של מצבך הכספי הכלכלי - מצב חסכונותיך, ונכסים מהותיים שיש ברשותך (כגון: דירה, תיקי השקעות, וכדומה).
   

  רמת סיכון - תיבחן רמת הסיכון שברצונך לקחת בניהול כספי הפנסיה שלך והתאמת מסלולי קרן הפנסיה, קופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות לפרופיל ההשקעה שלך.

  איכות ניהול ההשקעות - בדיקה והשוואת התשואות על השקעות קרן הפנסיה, קופת הגמל וקרן ההשתלמות.

  ביטוח הדדי - המשמעות הינה כי כל העמיתים ערבים זה לזה. לכן יש חשיבות רבה לאופן בו מנהלים את הסיכונים הביטוחיים שהעמיתים חשופים להם. לדוגמא: ככל שמספרם של עמיתים נכים או נפטרים גדל, הפנסיה המשולמת לשאר העמיתם קטנה.

  תשואה דמוגרפית - התשואה החודשית של הקרן כתוצאה מניהול סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה של עמיתיה. נתונים אלו של קרנות הפנסיה מפורסמים לציבור רק החל משנת 2007.

  איזון אקטוארי - השוואת גודל ההתחייבויות לשווי הנכסים של קרן הפנסיה. האיזון האקטוארי הוא פועל יוצא של מדיניות ניהול הקרן. לחברה המנהלת עשוי להיות משקל ניכר בקביעת העודף או הגרעון האקטוארי וזאת בהיותה הגורם האחראי לכל נושא הביטוח ההדדי, ניהול הסיכונים, נהלי החיתום למצטרפים חדשים, נהלי הבדיקה בתביעות ועוד. עודף אקטוארי יירשם בתור תשואה חיובית, ולמעשה יגדיל את רווחי התשואה שהשיגה הקרן לעמיתים. גרעון אקטוארי יירשם בתור תשואה שלילית, ויקזז את רווחי התשואה שהשיגה הקרן לעמיתים.

  תמהיל האוכלוסיה המבוטחת -  ישנה חשיבות למגוון של מאפייני לקוחות ועמיתים.

  סינרגיה עם חברת הביטוח - זמינות לכיסויים משלימים שאינם מכוסים בקרן הפנסיה, דוגמת: פנסית נכות.

  איתנות פיננסית של הגוף המנהל את קרן הפנסיה, קופת הגמל או קרן ההשתלמות.
  גובה דמי ניהול:

   

   

   

   

   

   

   

   

  א. דמי ניהול הנגבים מהפרמיה החודשית (נגבים רק בקרן פנסיה) ובחלק מפוליסת הביטוח.
  ב. דמי ניהול הנגבים מהסכום הנצבר בקופה.

   

   

   

  השיקולים החשובים בבחירת הסדר פנסיוני הינם רבים ומגוונים. על מנת לקבל את הבחירה הנכונה והטובה ביותר, עומד לרשותך באוצר החייל יועץ פנסיוני, שיסייע לך להרכיב "תיק פנסיוני אישי", המותאם למצבך האישי וצרכיך.

   

Web Content Viewer