MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

מסחר בני"ע

Web Content Viewer
 • מסחר בניירות ערך בישראל

  שיטת המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב- שיטת הרצף:

  • מסחר ממוחשב, רציף וסימולטני בכל ניירות הערך, המאפשר תגובה בזמן אמת להתפתחויות תוך חיזוק הקשר עם שוק המעו"ף.

  • עדיפות ביצוע הפקודות נקבעת לפי הגבלת השער (Limit) ולאחר מכן לפי זמן קבלת הפקודות ברצף.

  • אין מגבלה לוגיסטית על כמות ניירות הערך הנסחרים, נפח המסחר או מספר החברים שיכולים להשתתף בו.

  • שיפור הנזילות והגדלת מחזורי המסחר.
  • חסכון בעלויות המסחר.


  אפיוני המערכת והמסחר הופכים את שיטת הרצף למערכת בעלת נתיבי ביקורת נוחים, החל ממועד הגשת הפקודות ועד ביצוע העסקה, הנהנית משקיפות והגינות מסחר גבוהה.


  שוקשלביום א' ללא שינויימים ב'-ה' (חדש)
  מניותטרום הפתיחה09:0009:00

  הפתיחה09:45-09:4609:45-09:46

  טרום הנעילה16:14-16:1517:14-17:15

  הנעילה16:24-16:2517:24-17:25
  אג"ח מק"מטרום הפתיחה09:0009:00

  הפתיחה09:30-09:3109:30-09:31

  טרום הנעילה16:14-16:1517:14-17:15

  הנעילה16:24-16:2517:24-17:25
  נגזריםהפתיחה09:3009:30

  סיום16:3517:35  במניות שאינן כלולות במאגר המניות וני"ע המירים למניות שלב הפתיחה יחל בשעה 10:15.

  מועד סליקת עסקאות בניירות ערך (למעט נגזרים) הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, הינו יום עסקים אחד לאחר ביצוע העסקה.
  משיכת הכספים ביום מתן ההוראה תחויב בריבית חובה כנהוג בחשבון.

  רישום זיכוי/חיוב פיקדון ניירות ערך בגין עסקאות אלו יבוצע ביום העסקה אך יהיה כפוף לסליקה הסופית של העסקה בבורסה. חיוב/זיכוי חשבון העו"ש יבוצע ביום למחרת יום ביצוע העסקה, אך היתרה למשיכה בחשבון תתעדכן ביום ביצוע העסקה.

  מעו"ף - מכשירים עתידיים ופיננסיים

  אופציות המעו"ף נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א החל משנת 1993. 
  המסחר באופציות המעו"ף מתבצע בשיטת הרצף הממוחשבת, המאפשרת לסחור במספר אופציות באופן סימולטני.
  שוק המעו"ף משמש הן להגנה והן להשקעה בנכסי בסיס שונים.


  נכסי הבסיס השונים אשר עליהם נסחרות אופציות מעו"ף:

  • מדד ת"א-35  -שלושה מועדי פקיעה שונים +אופ' שבועיות.

  • מדד ת"א -125 בשלושה מועדי פקיעה שונים.

  • מדד הבנקים בשלושה מועדי פקיעה שונים.
  • שע"ח דולר -שקל בחמישה מועדי פקיעה שונים + אופציות שבועיות.

  • שע"ח אירו- שקל  בארבעה מועדי פקיעה שונים.

  • מניות מובילות כדוגמת - טבע, פועלים, לאומי, כיל, דיסקונט ועוד  בשלושה מועדי פקיעה.  שיטת המסחר בנגזרי מעו"ף:

  • שעות המסחר:  

  ביום א' מהשעה 09:30 ועד השעה 16:35.

  בימים ב'-ה' מהשעה 09:30 ועד השעה 17:35 

  • מסחר ממוחשב רציף וסימולטני בכל ניירות הערך

  • עדיפות ביצוע הפקודות לפי שער וזמן קבלתן בבורסה

  • לכל עסקה בנפרד ייקבע השער והכמות במהלך המסחר

  • תנודת השערים היא בלתי מוגבלת

  • פקודות שלא יבוצעו מיד עם הגשתן ירשמו בספר הפקודות

  • פקודות שלא בוצעו עד סיום יום המסחר מבוטלות אוטומטית

  • בתום המסחר מחושב שער נעילה לכל אופציה עפ"י ממוצע השערים של חמשת העסקאות האחרונות ולפחות 25 אופציות.

  • במידה ואין כמות מספקת של אופציות בחמשת העסקאות, יבוצע הממוצע המשוקלל על עסקאות קודמות עד שיתמלא התנאי של 25 אופציות שבוצעו באותו יום.


  סוגי ההוראות בנגזרי המעו"ף:

  LIMIT- LMT -
  הוראה בהגבלת שער לביצוע בשער טוב יותר ועד השער הנקוב.
  IMMEDIATE OR CANCEL - IOC -
  הוראה בהגבלת שער לביצוע בשער טוב יותר ועד השער הנקוב לביצוע מיידי
  FILL OR KILL - FOK -
  הוראה בהגבלת שער לביצוע מלא בלבד בשער טוב יותר ועד השער הנקוב.


  הינך מוזמן לקבל בסניפי אוצר החייל מידע מקיף בנושא שוק המעו"ף.

  כמו כן, עומדים לרשותך שירותי "אוצר ישיר" ו"אוצר באינטרנט" לפעילות קניה ומכירה של אופציות מעו"ף.