MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פיקדונות מובנים

פיקדונות מובנים (Structured Products) הם מכשירי השקעה שבהם הקרן מובטחת (במטבע הבסיס), אשר מציעים לך בתמורה לוויתור על ריבית (או חלקה) תשואה שאינה מובטחת, התלויה בביצועי נכס בסיס כגון מדדי מניות, שערי חליפין או מדדי סחורות.


המשמעות: בתום תקופת הפיקדון תקבל בחזרה את מלוא סכום ההשקעה במטבע בסיס, וכן אחוזים מהרווח במידה שההשקעה הצליחה.

רווחים אלו עשויים להיות גבוהים יותר מהרווחים בפיקדונות הרגילים. מנגד, הסיכון בפיקדונות מובנים הוא כי תפסיד את הריבית המובטחת בפיקדון רגיל ותקבל רק את החזר ההשקעה הנומינלית.


יתרונות
גיוון תיק ההשקעות - אפשרות להשקעה במגוון רב של נכסים ושווקים פיננסים כגון: מניות, מדדים, סחורות ומטבעות בארץ ובעולם

ביטחון לצד הזדמנות - כניסה לשווקים הפיננסים ללא סיכון קרן ההשקעה במטבע הבסיס, כאשר בתום התקופה תקבל בחזרה את מלוא סכום

ההשקעה באותו מטבע

חסכון בעלויות - השקעה בפיקדונות מובנים פטורה מעמלות קנייה/מכירה ודמי ניהול

תשואה עודפת - השקעה בפיקדונות מובנים בתיק ההשקעות מאפשרת לנצל הזדמנויות בשווקים פיננסיים ומציעה תשואה פוטנציאלית טובה יותר מהתשואה בפקדונות הרגילים.

Web Content Viewer
Web Content Viewer