MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פיקדונות שיקליים

מהם פיקדונות שקליים?

פקדונות שקליים מהווים אפיק השקעה המבוסס על התחייבות הבנק לשלם למפקיד ריבית ו/או הצמדה, על פי תנאי הפקדון.

Web Content Viewer
 • מדובר באפיק השקעה אטרקטיבי המציע לך כלקוח ליהנות מיתרונות רבים: 
  •  הפקדה ופירעון ללא עמלות
  •  תנאי הפקדון נהנים מהבטחה חוזית לאורך כל תקופת הפקדון, ללא תלות בתנודות של היצע וביקוש
  •  בחירה מבין שלושה מסלולי השקעה: הצמדה לריבית הבסיסית (ריבית הפריים), הצמדה למדד המחירים לצרכן והצמדה למטבעות חוץ
  •  נזילות גבוהה בהתאם לתנאי הפקדון ולתכניותיך הכלכליות
  •  הפקדה פשוטה וקלה באמצעות "אוצר באינטרנט"


  פיקדון לטווח ארוך מעל שנה להפקדה להפקדה
  פיקדון לטווח קצר להפקדה להפקדה
  הוראת קבע לחיסכון להפקדה
  אשף הפקדה להפקדה

  ליצירת קשר לחץ כאן


  בנק אוצר החייל - גם כשהסניף סגור הבנק פתוח! 

  "אוצר ישיר" מוקד טלפוני מאוייש על ידי צוות בנקאי מנוסה ומקצועי 3390*

  "אוצר באינטרנט"