MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פקטורינג

אוצר פקטורינג

Web Content Viewer
 • פקטורינג

  המרכז לפקטורינג ומימון בבנק אוצר החייל הינו המערך המוביל והמקצועי ביותר בישראל שנותן מענה מקיף ויצירתי לצרכים שלך.


  מהו פקטורינג?


  פקטורינג הוא כלי פיננסי המבוסס על רכישת חוב מסחרי שוטף של חייבים שונים בארץ או בחו"ל. הבנק רוכש את החובות הפתוחים ללא זכות חזרה  (Non-Recourse)למעט במקרה של סכסוך מסחרי ולמעשה הופך את עסקת האשראי שלך לעסקת מזומן.


  יתרונות הפקטורינג:


  • נטרול סיכוני האשראי – הגנה מפני אי תשלום החוב כתוצאה מפשיטת רגל או קושי פיננסי של החייב.

  • הקדמת תשלום שיעור של עד 90% מסכום החשבונית, דבר המקל על תזרים המזומנים שלך.

  • הבנק מבצע עבורך את הגביה השוטפת בארץ ו/או בחו"ל.

  • שיפור היחסים הפיננסים בדו"חות הכספיים שלך.
  • עסקת הפקטורינג עם הבנק לא נרשמת כאשראי בחשבונך.


  סוגי פקטורינג:

  • פקטורינג מקומי – רכישת החוב המסחרי של חייבים בארץ.
  • פקטורינג יצוא - רכישת החוב המסחרי של חייבים בחו"ל.
  • פקטורינג הפוך/אשראי ספקים– הקדמת תשלום לספק כנגד המחאת החוב על ידו לבנק.

  • מימון יבוא – נועד ליבואן שמבקש לשפר את תנאי האשראי שנותן לו הספק. הבנק מעמיד ליבואן הלוואה משלימה* לאשראי ספקים ומבטח את האשראי בביטוח אשראי.  לקבלת פרטים נוספים ותאום פגישה

  ניתן לפנות למרכז לפקטורינג ומימון בטלפון 03-7556075 .

  בנק אוצר החייל - גם כשהסניף סגור הבנק פתוח! 

  "אוצר ישיר" מוקד טלפוני מאוייש על ידי צוות בנקאי מנוסה ומקצועי 3390*

  "אוצר באינטרנט"

Web Content Viewer